Rynek detaliczny gazu

Nowela Prawa energetycznego wdrażająca zmianę Dyrektywy gazowej. Nadal trwają zmiany w zarządach spółek gazowych i energetycznych w związku  z przejęciem nadzoru właścicielskiego przez MAP. Equinor otwiera biuro w Warszawie i wykupuje połowę akcji Polenergii.

25 lutego br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne dot. stosowania prawa UE do gazociągów z państw trzecich. Dyrektywa nakazuje stosowanie wymogów prawa UE dotyczących m.in.: dostępu stron trzecich, zatwierdzania taryf, rozdziału własnościowego i przejrzystości, do wszystkich gazociągów funkcjonujących na terytorium i w morzu terytorialnym Unii Europejskiej (rurociągów importowych oraz wewnątrzunijnych). Projekt został przekazany do prac w parlamencie.

19 lutego br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o działach administracji rządowej. Wśród dwóch nowych działów znajdą się: klimat oraz aktywa państwowe. W związku z objęciem nadzoru MAP nad aktywami energetycznymi trwają zmiany zarządów w spółkach gazowych i energetycznych. Do połowy br. Ministerstwo Aktywów Państwowych przedstawi nowy model polskiej energetyki. Rząd informuje o konieczności zrównoważenia strategii rozwoju polskiej energetyki w oparciu o OZE. Nie należy w tym zakresie deprecjonować farm wiatrowych i słonecznych na północy i na Bałtyku, względem których gaz ziemny miałby pełnić funkcję pomocniczą. Podkreśla się, że Polska energetyka nie morze zostać uzależniona od importowanego gazu.

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w obradach dot. ustawy budżetowej przyjęła poprawkę dot. zwiększenia budżetu URE o 2,8 mln PLN.

Sejm odrzucił poprawki Senatu i przyjął projekt znowelizowanego Prawa geologicznego i górniczego. Projekt popierany przez Ministerstwo Klimatu umożliwi kontynuację pięciu niezakończonych przed 2014 r. postępowań koncesyjnych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin na obowiązujących ówcześnie zasadach.

Ministerstwo Aktywów Państwowych ogłosiło i skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Zasadniczym powodem nowego rozporządzenia jest „konieczność dostosowania metody kosztowej kształtowania taryfy na wytwarzanie ciepła w jednostkach kogeneracji do kształtu nowego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej Kogeneracji”. W rozporządzeniu zaproponowano także uelastycznienie możliwości zmiany taryfy np. w przypadku zmiany cen uprawnień do emisji CO2, oraz pokrycie nieobjętych w obecnej taryfie cen emisji zakupionych w 2018 r.

Gaz-System poinformował o wystartowaniu polskiej platformy do publikacji Informacji Wewnętrznej dla rynku gazu ziemnego. Platforma spełnia wymagania ACER-u. 1 marca Marcin Kapkowskiego został powołany na członka zarządu i wiceprezesa OGP Gaz – System.

PGNiG ponownie wygrało przetarg na dostawy LNG jako paliwa dla warszawskich autobusów komunikacji miejskiej. Po wygaśnięciu dotychczasowego kontraktu z końcem 2020 r. spółka w ciągu dwóch lat dostarczy 2 200 ton LNG. Wartość kontraktu to 6 mln PLN. MZA Warszawy planuje do 2022 r. zakup 160. nowych autobusów, w tym 90 napędzanych na LNG.

12 marca Equinor otworzy biuro w Warszawie. Norweska spółka jest potencjalnym dostawcą gazu przez Baltic Pipe oraz możliwym partnerem w rozwoju farm wiatrowych na Bałtyku. Spółka córka Equinora – Wind Power podpisała umowę na wykup 50% akcji Polenergii.

W II poł miesiąca w Kopenhadze odbyły się polsko-duńskie konsultacje dot. transformacji energetycznej i polityki klimatycznej. W tym kontekście rozmawiano m.in. o budowie farm wiatrowych na polskich wodach terytorialnych. Do 2040 r. na Bałtyku miałyby powstać farmy wiatrowe o mocy od 8 do 10 GWh, z potencjalną możliwością wzrostu do 14 GWh. W dniach 26 – 27 lutego w ramach polsko-amerykańskich konsultacji w Waszyngtonie rozmawiano o energetyce jądrowej, która miałaby poprawić stabilność dostaw i bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Leave a Reply