Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PEGAZ

Spadek poziomu cen gazu na rynku SPOT o 1,3 EUR/MWh do poziomu poniżej 7 EUR/MWh. Zniesienie obowiązku rezerwowych mocy przesyłowych dla OSP. 2 podmioty zagrożone cofnięciem koncesji. Promocja przesyłu na interkonnektorze IUK.

W I połowie kwietnia br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 6,81 EUR/MWh – znacznie mniej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa 8,10 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano w dniach 10 – 13 kwietnia br., wyniosła ona 6,10 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 7,33 EUR/MWh, odnotowano ją 8 kwietnia.

Na początku analizowanego okresu (stan na 2 kwietnia) ceny gazu dla rynku Day-Ahead na NBP wyniosły 33 p/th, na co wpłynęła znaczna ilość gazu w sieci (ok. 20 mln m3) spowodowana wysokim poziomem regazyfikacji LNG. 6 kwietnia ceny znacząco spadły i wyniosły na Day-Ahead i na Within-Day po 16,25 p/th, kiedy mimo znacznej podaży nie odnotowano wystarczającego popytu. 12 kwietnia odnotowano duży wzrost cen, na rynku Day-Ahead do poziomu 39,25 p/th, a na Within-Day do 39,0 p/th.

ACM zagroziło NieuweStroom i easyEnergy cofnięciem koncesji na dostawy gazu ziemnego i energii elektrycznej. Holenderski odpowiednik UOKiK wskazał na szereg zastrzeżeń przy rozliczeniach finansowych spółek (rozliczeń rocznych oraz rozliczeń z klientami), polegających w głównej mierze na nieterminowości. W przypadku braku poprawy ACM zapowiedziało cofnięcie koncesji.

GTS opublikował raport finansowy za 2019 r. Przychody operatora wzrosły względem 2018 r. o 10 mln EUR do 931 mln EUR. Zysk netto wyniósł 170 mln EUR (wzrost o 25 mln EUR).

Gasunie Engineering i Gasunie Waterstof Services (spółki-córki GTS) zapowiedziały zmiany nazw. Zgodnie z publikacją na stronie internetowej firmy, obecne loga i nazwy są zbyt zbieżne do nazwy GTS, co może wprowadzać klientów w błąd. Wniosek został już skierowany do organów regulacyjnych. Nazwy spółek zostaną zmienione przed 1 września br.

ENI oferuje sprzedaż części zarezerwowanych zdolności przesyłowych na 3Q 2020 r. w sieci Fluxysu. Aukcje potrwają do 22 kwietnia br.

IUK oferuje specjalną ofertę przesyłową dla klientów, którzy zwiększą zamówienia na moce przesyłowe magistrali m.in. w przypadku zakupu mocy na trzy kolejnemiesiące: maj-lipiec lub czerwiec – sierpień spółka zamiast standardowej taryfy miesięcznej zaoferuje stawkę 1,5 p/th.

Eneco wypłaci rekompensaty dla 120 klientów za naliczenie zbyt wysokich kosztów przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Sprawa dot. zawyżonych opłat w holenderskich miastach w latach 2014 – 2018. Średni koszt rekompensaty wynosi 3,5 tys. EUR. Począwszy od 2020 r., prawo holenderskie nie rozróżnia już opłat za przyłączenie do nowych lub już istniejących sieci.

ACM przewidział wyjątek dla Tennetu od obowiązku utrzymywania rezerwowego poziomu niewykorzystania mocy sieci dla nagłych przypadków. Natomiast w przypadku wystąpienia szkody z tego wynikłej po stronie konsumentów, spółka będzie zobowiązana do wypłaty odszkodowań.

Po trzytygodniowej przerwie technicznej BP wznowiło produkcję gazu na złożu Khazzan w Omanie.

Leave a Reply