Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Spadek poziomu cen gazu na rynku SPOT o 0,7 EUR/MWh. GTS zmienia zasady sprzedaży mocy przesyłowych. Balansys ze zgodami administracyjnymi regulatorów. Odsunięcie w czasie wdrażania polityki unijnego Zielonego Nowego Ładu.

W II połowie kwietnia br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 6,12 EUR/MWh – mniej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa 6,81 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano w dniach 25 – 26 kwietnia br., wyniosła ona 5,52 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 7,08 EUR/MWh, odnotowano ją 17 kwietnia.

Na początku analizowanego okresu (stan na 2 kwietnia) ceny gazu dla rynku Day-Ahead na NBP wyniosły 33 p/th, na co wpłynęła znaczna ilość gazu w sieci (ok. 20 mln m3) spowodowana wysokim poziomem regazyfikacji LNG. 6 kwietnia ceny znacząco spadły i wyniosły na Day-Ahead i na Within-Day po 16,25 p/th, kiedy mimo znacznej podaży nie odnotowano wystarczającego popytu. 12 kwietnia odnotowano duży wzrost cen, na rynku Day-Ahead do poziomu 39,25 p/th, a na Within-Day do39,0 p/th.

ICE wskazało, że część transakcji zakupu i sprzedaży zdolności przesyłowych GTS jest realizowanych na kilka sekund przed rozpoczęciem przez GTS działań równoważących, co może grozić problemami w przesyle fizycznym gazu oraz uczciwości cen. OSP podjął działania w postaci przeprowadzania balansowania w godzinach 21 – 22.

Fluxys Belgium zapowiedział na 12 maja br. zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenie rady nadzorczej w formie zdalnej.

Balansys uzyskał zgody administracyjne dla uzyskania pozycji Operatora Systemu Bilansowania począwszy od 1 lipca br. na obszarze Belgii i Luxemburgu. Podmioty zainteresowane kontynuacją współpracy muszą ponownie dokonać części czynności formalnych i technicznych.

Gas for Climate opublikowało nowy raport dot. dostępnych ścieżek dekarbonizacji w latach 2020 – 2050. W raporcie wymieniono szereg przedsięwzięć, które mogą pomóc w osiągnięciu celu np. ograniczenie emisji w procesie transportu, sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego o 55% do 2030 r. Postuluje się także wzmożenie prac nad integracją rynków gazu ziemnego, energii elektrycznej i ciepła, wspieranie handlu transgranicznego i transportu wodoru i usprawnienie systemu gwarancji pochodzenia. Wśród postulatów znajduje się wprowadzenie obowiązku odbioru przynajmniej 10% biometanu i wodoru wyprodukowanego z OZE, celem stymulacji ich produkcji. Zwiększenie popytu na wodór i biometan ma także nastąpić poprzez wzmocnienie i rozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji w połączeniu z ukierunkowanymi i terminowymi umowami różnicowymi.

UE zapowiedziała tymczasowe wydłużenie implementacji polityki środowiskowej w ramach Zielonego Nowego Ładu, ze względu na wirusa. Chodzi m.in. o odsunięcie reform prośrodowiskowych w takich sektorach jak drogowy, czy chemiczny – co najmniej do końca roku. Natomiast harmonogram prac nad wprowadzeniem nowych celi emisji 2030 r. pozostaje niezmienny.

ACER opublikowało raport dot. wyników implementacji Kodu Sieci w Wielkiej Brytanii. Raport dot. zharmonizowanej taryfy przesyłowej gazu ziemnego. Raport ocenia prace Ofgemu i NRA. Oba podmioty zaproponowały nową metodę wyliczenia cen referencyjnych przy podziale 50/50 na wejściu-wyjściu, która ma obowiązywać od 1 października br. ACER poparło tą propozycję. Ofgem proponuje dodatkowo zniżkę 50% dla punktów wejścia i wyjścia pomiędzy siecią a magazynami. Nowe stawki nie obejmą kontraktów starszych niż zawarte przed 6 kwietnia 2017 r. ACER postuluje monitoring implementacji taryf na interkonektorach Moffat, IUK i BBL przed ewentualnym negatywnym wpływem na europejskie rynki gazu.

Leave a Reply