Rynek detaliczny gazu

Strategia wodorowa dla Polski już na jesień. Zgoda KE na fuzję Orlenu z Lotosem. PKN Orlen z listem intencyjnym ws. połączenia z PGNiG.

ACER zaktualizowało formularze z wytycznymi i instrukcjami związane z REMIT. Z powodu prac na stronie Agencji, szczegółowe dane można znaleźć m.in. na stronie internetowej URE. Zachęcamy do kontaktu z Zespołem Monitora Gazowego w tej sprawie.

W wyniku przeprowadzonych analiz i zebranych danych od europejskich krajowych regulatorów, ACER stwierdziło, że 65% europejskich OSP nie jest gotowych do transportu wodoru przy użyciu krajowej sieci gazowej. W większości krajów etap prac w tym zakresie jest bardzo różnorodny i najczęściej znajduje się na wczesnym etapie projektów pilotażowych. Istnieje szansa rewizji europejskich norm jakości gazu celem zapewnienia interoperacyjności pomiędzy państwami członkowskimi. W ocenie Agencji mieszanie wodoru nie wymaga początkowo większych zmian w obecnym kształcie rynku i prawodawstwie, zaleca się niezależnie od faktycznego limitu stężenia wodoru, początkowe inwestycje dla dostosowania sieci, oraz uwzględnienie ich w strategiach rozwoju sieci gazowych.

MK potwierdza, że udział OZE w miksie energetycznym kraju w 2030 r. na poziomie 32% jest prawdopodobny. Do 2040 produkcja energii z wiatru na polskich wodach ma wzrosnąć do 10 GW, a dla instalacji fotowoltaicznej 16 GW. Tym samy udział OZE w miksie w 2040 r. wyniesie co najmniej 40%. Do końca miesiąca pojawi się projekt nowej ustawy o wspieraniu morskiej energetyki wiatrowej. W ramach prowadzonych negocjacji, w ramach I fazy wsparcia, zwiększono możliwe moce farm wiatrowych na Bałtyku z 4,6 do 5,9 GW. MK stawia na rozwój lokalnych źródeł energii – spółdzielnie energetyczne i klastry energii. Wskazuje się na kilkukrotne wzrosty zainstalowanych mocy w instalacjach prosumenckich.

Ministerstwo podkreśla udział także ciepłownictwa i transportu przy redukcji emisji do atmosfery. Obecnie opracowywana jest strategia gospodarki wodorowej w kraju do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.). Zostanie ona przyjęta w II połowie br. i będzie stanowić uzupełnienie uszczegóławianej teraz Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. 7 lipca MK ogłosiło, że Strategia Wodorowa trafi do konsultacji w przyszłym kwartale br. Podpisano również z przedsiębiorcami list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. Ministerstwo zakłada budowę do 4 GW mocy w oparciu o wodór. Niewykluczone, że wodór zostanie spopularyzowany w ciepłownictwie dzięki wykorzystaniu technologii power-to-gas/liquid. Społeczności pozarządowe planują sporządzenie Planu Inwestycji Wodorowych. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wskazuje na wzrost zastosowania CNG i LNG do napędu w transporcie ciężkim, w porównaniu do pojazdów napędzanych elektrycznie. LNG i CNG przodują także w sektorze usług komunalnych.

KE udzieliła Orlenowi warunkową zgodę na fuzję z Lotosem. Jak informuje spółka, środki zaradcze uzgodnione z KE obejmują zobowiązania PKN ORLEN i Grupy LOTOS w obszarach: produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu. Sposób spełnienia określonych warunków i szczegóły transakcji będą ustalane z potencjalnymi partnerami zewnętrznymi w ramach odrębnych rozmów i negocjacji. Zarówno nabywcy aktywów wynikających ze środków zaradczych, jak i warunki zawartych z nimi umów będą podlegały zatwierdzeniu przez Komisję. W pierwszym etapie Orlen ma wykupić 33% akcji Lotosu, a w drugim już 66%. Prezes Orlenu skomentował, że warunku są optymalne, obecnie trwają negocjacje co do sposobu wymiany aktywów. Spółka Lotos zachowa pełną odrębność finansową. Przewiduje się powstanie joint venture dla rafinerii w Gdańsku, sprzedaż części sieci sprzedaży detalicznej, a posiadane zdolności magazynowe mają spaść o zaledwie 10%.

14 lipca PKN Orlen i MAP podpisały list intencyjny ws. przejęcia Grupy PGNIG. Strony ustaliły wiodącą rolę Orlenu przy przejęciu PGNiG i zobowiązały się do podjęcia negocjacji ws. transakcji. Model i harmonogram przejęcia nie zostały jeszcze ustalone, wkrótce zostanie powołany do tego zadania zespół. Skarb Państwa posiada niecałe 72% udziałów w PGNiGu. Prezes PKN Orlen skomentował, że do realizacji ambitnych projektów potrzebny jest duży multienergetyczny koncern o globalnym zasięgu. Wg. oczekiwań proces uzyskiwania zgody KE na połączenie, tym razem potrwa znacznie krócej – ok. 12 miesięcy (wniosek do KE ws. Lotosu złożono w listopadzie 2018 r.).

PGNiG z lepszymi wynikami sprzedaży gazu w stosunku do europejskich konkurentów. Spółka wskazuje na wzrost sprzedaży gazu w I poł. roku co prawda, tylko o 1%, natomiast w tym samym czasie zapotrzebowanie na ten surowiec w innych państwach europejskich spadło średnio o 5% (a w niektórych krajach nawet o 12%). Wpływ na wynik miała m.in. chłodniejsze temperatury w kwietniu i maju br., w porównaniu do zeszłego roku, co przełożyło się na wzrost zużycia gazu przez gospodarstwa domowe i ogólny wynik spółki.

Już w tym miesiącu zostanie oddana do użytku elektrociepłownia w Stalowej Woli.