Rynek detaliczny gazu

Nowa strategia energetyczna do 2050 r. PGNiG stawia na biometan. Czy część aktywów Rafinerii Gdańskiej trafi do kapitału zagranicznego? Trwają praca nad przygotowaniem połączenia PKN Orlen i PGNiG. Projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych ułatwi powstanie podmiotu multienergetycznego.

MK opublikowało na swojej stronie internetowej sprawozdanie bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych do kraju w 2019 r. W ur. polski system działał bez zakłóceń i zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw gazu.

5 sierpnia Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego pracująca przy Ministerstwie Aktywów Państwowych rozpoczęła konsultacje ws. projektu zmian w Kodeksie Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustawach. Celem nowelizacji jest m.in. „wprowadzenie prawa koncernowego i zwiększenia efektywności rad nadzorczych”. Zasadniczą zmianą jest również wprowadzenie do polskiego systemu prawa holdingowego (prawa grup spółek). Umożliwi ono wydawanie spółce-matce wiążących poleceń na rzecz realizacji wspólnej strategii. Jest to kolejny krok w kierunku ułatwienia powstania i funkcjonowania w Polsce dużego koncernu multienergetycznego.

Do końca roku PKN Orlen złoży do KE wniosek o zgodę na przejęcie PGNiG-u. Niewykluczone, że w przypadku sprzedaży Rafinerii Gdańskiej (koniczność sprzedaży 30% udziałów w rafinerii Lotosu jest jednym z warunków zgody KE na fuzję PKN Orlen i Lotosu) trafi ona do zagranicznego podmiotu. Orlen posiada prawo wyboru podmiotu, któremu musi sprzedać pakiet większościowy, ale KE posiada w tym zakresie prawo weta. Prawdopodobnym powodem zawarcia tego zapisu przez Komisję była chęć przeciwdziałania monopolizacji, co może warunkować że aktywa trafią do kapitału zagranicznego, w tym kontekście część podmiotów sugeruje Rosneft. Niewykluczone jest też stworzenie spółki joint-venture – Rafinerii Gdańskiej S.A. w której Orlen będzie posiadać 70% udziałów.  Orlen posiada swobodę co do wyboru formy zbycia aktywów, co oznacza, że może je zbyć lub np. wymienić. Grupa Lotos zapowiedziała optymalizację projektu zagospodarowania złoża Yme i zdemontowała informacje o możliwości wycofania się z projektu. W I poł. br. na rozwój złoża Lotos przeznaczył 30% kapitału inwestycyjnego – 120 mln PLN.

MK opracowuje nową strategią niskoemisyjności energetyki kraju do 2050 r., która opiera się na energii jądrowej oraz OZE. Ministerstwo podkreśla, że transformacja energetyczna dotyczy wszystkich gałęzi gospodarki, co przełoży się na wynik emisji w kraju. W etapie przejściowym źródłem energii ma być gaz, który docelowo zostanie zastąpiony przez biometan, wodór i pompy ciepła. Istotne zagadnienia dokumentu to także stabilność dostaw oraz zmiany w polityce sprzedaży certyfikatów do emisji CO2.

Do 21 sierpnia potrwają konsultacje ws. zaktualizowanego wieloletniego Programu polskiej energetyki jądrowej. Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce zostanie wybrana spośród lokalizacji nadmorskich zaproponowanych w Programie PEJ z 2014 r. Na początku sierpnia zakończyły się konsultacje ws. Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. MK uzyskało dofinansowanie z unijnego programu Łącząc Europę na zadania związane z cyberbezpieczeństwem energetycznym kraju.

Stanisław Gawłowski (poseł PO) został wybrany na przewodniczącego senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

MK przedłożyło do konsultacji projekt rozporządzenia ws. sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla stanowisk i ładujących pojazdy elektryczne znajdujących się przy domach i urzędach. Celem rozporządzenia jest promocja elektromobilności, poprzez zwiększenie ilości punktów ładowania. RM przyjęła Ustawa o wspieraniu termomodernizacji. Projekt zakłada redukcję emisji poprzez uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz wsparcie już istniejących programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”.

PGNiG opracowuje założenia strategii udziału w polskim rynku biometanu. Do 2026 r. spółka zamierza pozyskać do 250 partnerów biometanowych, tym samym produkować nawet do 1 mld m3 biometanu. Od 2021 r. Grupa ma zapraszać do programu na zasadzie franczyzy. GK PGNiG ma interesować także w długoterminowe umowy na zakup biometanu oraz we współpracę z podmiotami posiadającymi instalacje o wydajności 3,5 – 4,5 mln m3/rok.

W sierpniu ograniczono o ponad połowę sprzedaż uprawnień do emisji CO2. Na prowadzoną w dniu 12 sierpnia br. aukcji w imieniu RP przeznaczono 2 666 tys. EUA, podczas gdy zapotrzebowanie wyniosło 4 574 tys. EUA. Cena wyniosła 25,55 EUR/EUA. 

Prezes URE rozliczył pomoc publiczną dla tzw. kontraktów długoterminowych za 2019 rok. Urząd dokonał korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów zużycia gazu ziemnego w 2019 r. dla 4 podmiotów: Elektrownia Pątnów II, Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, CEZ Chorzów i Elektrociepłowni „Zielona Góra”. W ur. na ten cel przekazano 255 mln PLN. W 2021 r., kiedy w systemie uczestniczyć będą już tylko 3 podmioty: Elektrownia Pątnów II, CEZ Chorzów oraz Elektrociepłownia „Zielona Góra” łączna kwota kosztów osieroconych wyniesie 109 mln PLN. Urząd zakończył, także pierwszy etap przyznawania rekompensat dla przedsiębiorców energochłonnych. Z 28 wniosków, uwzględniono 25 na łączną kwotę 340 mln PLN (jednorazowo najwięcej było to 70 mln PLN).