Rynek

Komentarz cen w USA i Azji
Wahania na amerykańskim rynku. Możliwy wzrost cen w Europie.
Na rynku amerykańskim gazu ziem­nego widzimy dość duże wahania, ale zdecydowanie niższy poziom cen niż na początku miesiąca. W ciągu ostat­niego tygodnia rynek skonsolidował się między 2,9 USD/mmBtu a 3,00 USD/mmBtu pomimo informacji, że oscylacje pogodowe przewidują z 95%-owym prawdopodobień­stwem chłodniej­szą pogodę w USA.
Aktywność w amerykańskim sek­torze LNG zaczyna być widoczna w przełożeniu na dane dot. Azji. 15 listopada liczba zarezerwowanych ładunków w Azji Północno-Wschodniej wyniosła 259, czyli tylko o 10 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 69 więcej niż w zeszłym tygodniu. W północno-zachodniej Europie w piątek 15-go mieliśmy zarezerwowanych 36 metanowców. Dlatego możemy założyć, że jeśli licz­ba metanowców znacznie przewyż­szy rekordy z poprzedniego miesiąca i zbliży się do zeszłorocznych (296), to listopad może pozostawać pod wpływem czynnika spadkowego ze strony LNG w Azji. Na razie reakcja cen jest umiarkowana, ale korekta trendu wzrostowego w dół trwa. Styczniowa cena JKM oscyluje wokół 6,49 USD/mmbtu.
Zgodnie z przewidywaniami rynek gazu w Europie utrzymuje się na kanale 13,50 – 14,30 EUR/MWh. Jeśli jednak nie będzie silniejszej obniżki cen w Azji, to w połączeniu z konsolidacją dynamiki otwartych pozycji może doprowadzić do krót­koterminowego ruchu w górę po zerwaniu pułapu 14,30 EUR/MWh. Jeżeli jednak nie zostanie to poparte chłodniejszymi prognozami pogody to prawdopodobnie nie potrwa to dłu­go. Oprócz informacji z rynku azja­tyckiego istotna będzie również dy­namika otwartych pozycji w okresie rolowania (w okolicach ostatnich 10 dni miesiąca). Będzie to wskazywać na stosunek rynku do dwóch najzim­niejszych zimowych miesięcy.