Rynek detaliczny gazu

Budżet na transformację energetyczną Polski w tej dekadzie wyniesie 200 mld PLN. PGNiG opublikowało wyniki finansowe za Q3 br. Orlen nadal bez strategii wodorowej. LNG pomoże w gazyfikacji kraju.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) prowadzi prace nowelizacyjne nad tzw. ustawą o elektromobilności. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie zapowiedzianej „Dziesiątki dla elektromobilności”. Równocześnie Ministerstwo opublikowało projekt rozporządzenia, co do sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Podczas konferencji EuroPower MKiŚ zapowiedziało, że budżet na transformację energetyczną polski w ciągu najbliższych 10 lat wyniesie 200 mld PLN. Wielkość ta obejmuje źródła własne i zagraniczne.
Od czerwca br. PGNiG sprowadziło z Norwegii do TLNG w Kłajpedzie, którego jest operatorem, 3 ładunki LNG o pojemności 5,5 mln m3 gazu po regazyfikacji.
Wkrótce PKN Orlen opublikuje strategię spółki do 2030 r. (z celem zero emisyjności na 2050 r.). Strategia Orlenu będzie oparta na wykorzystaniu nowych technologii.
Prezes PGNiG podkreśla, ze fuzja z Orlenem ugruntuje stabilność ekonomiczną koncernu multienergetycznemu oraz pozwoli na skuteczniejszą konkurencję na zagranicznych rynkach. Spółka nadal nie opublikowała strategii rozwoju biometanu. Strategia zostanie opublikowana dopiero w Q1 2021 r. Wg. oczekiwań pierwsze gazownie rusza już za dwa lata. Całkowita wartość inwestycji w program wyniesie 70 mld PLN.
GK PGNiG opublikowało wyniki finansowe za Q3 br. Szerszy komentarz zamieszczamy w sekcji News.
PGNiG i PGE zrewidowały ofertę wykupu aktywów Fortum jedynie do aktywów znajdujących się na terytorium Polski.
Władze Szczecina i E.ON-u podjęły decyzję o wspólnej inwestycji w spółkę New Cogen, która wybuduje przy mieście nową jednostkę kogeneracyjną z zasilaniem gazowym. Wartość kapitału spółki zależnej od E.ON-u, dzięki inwestycji miasta Szczecin wzrośnie o 6 mln PLN do 18 mln PLN.
Klub Jagielloński opublikował raport dot. postulatów zmian polskiego rynku gazu ziemnego po zakończeniu procesu dywersyfikacji – za datę tą uznano termin ukończenia magistrali Baltic Pipe w 2022 r. Wśród postulatów należy wskazać m.in.: komercjalizację PGNiG, sprzedaż udziałów w Europolu Gaz dla Gaz Systemu, liberalizację cen dla najmniejszych odbiorców czy wprowadzenie kilkuletnich taryf przesyłowych i dystrybucyjnych.
Zgodnie z danymi Eurostatu Polska znalazła się w grupie 18 państw UE, w których w pierwszym półroczu br. odnotowano spadek cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych. Średnia cena gazu w Polsce i UE wyniosła odpowiednio: 18,80 PLN/100 kWh i 6,60 EUR/100 kWh. Największy wzrost cen odnotowano w Holandii, podczas gdy największy spadek wystąpił na Łotwie.
PSG stopniowo finalizuje gazyfikację łatwo dostępnych obszarów kraju. Prezes PSG zwraca uwagę na znaczne koszty przyłączeń obszarów trudnodostępnych. Rozwiązaniem problemu gazyfikacji może okazać się transformacja energetyczna źródeł zasilania ciepłowni, która pozwoli na obniżenie kosztów poprzez objęcie całego obszaru jedynie podłączeniem tylko ciepłowni, posiadającej już własną sieć. Do gazyfikacji gmin ma również posłużyć LNG. Do końca 2022 r. spółka zamierza wybudować w 90 gminach do 120 stacji regazyfikacji tego paliwa. Z doniesień wynika, że wartość załadunku LNG do cystern wzrosła do 200 mln m3. Transport kołowy surowca umożliwia dostawy do miejsc, do których budowa przyłączeń jest nieopłacalna. Ponieważ zainteresowania wodorem nie zgłaszają gospodarstwa domowe, lecz ciepłownie sieć wodorowa ma obejmować połączenie źródła produkcji tylko z podmiotem zainteresowanym.
Przeprowadzone przez URE aukcja zwykłe na sprzedaż energii elektrycznej z OZE w dniach 17 i 19 listopada nie zostały rozstrzygnięte ze względu na zbyt niską liczbę złożonych ofert (mniej niż trzy) z dużych hydroelektrowni, instalacji geotermalnych oraz biogazowni rolniczych.
KE wydała nową strategię dla energii z morskich OZE. Wg. założeń strategii udział energii pochodzącej z morskich projektów OZE ma stopniowo wzrastać, w 2030 r. do poziomu 60 GW, a w 2050 r. do 300 GW. Wkrótce Komisja podejmie działania zobowiązujące w stosunku do państw członkowskich w tym zakresie oraz udostępni wytyczne w zakresie koordynacji, kosztów i rozwoju współpracy transgranicznej dla tych projektów.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże z funduszy unijnych ok. 7 mln PLN na modernizację ciepłowni w Augustowie. Całkowity koszt inwestycji to ok. 21 mln PLN.
URE opublikował poradnik z przeprowadzania oferty do aukcji CHP.
Zgodnie z danymi URE w wyniku pandemii spada odsetek klientów, zarówno osób fizycznych jak i klientów biznesowych, zmieniających dostawcę energii elektrycznej. W skali miesiąca spadki względem poprzednich lat sięgają nawet 33%.