Regulacje

Infrastruktura gazowa a wodór i OZE

15 grudnia KE zaproponowała reformę przepisów dot. transgranicznych projektów infrastruktury energetycznej, które kwalifikują się do wsparcia finansowego, w tym plan wykluczenia infrastruktury ropy naftowej i gazu ziemnego z finansowania UE w przyszłości. 

W proponowanej reformie rozporządzenia w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E), Komisja wskazuje, że bieżące projekty gazu ziemnego są niezgodne z celami UE w zakresie neutralności emisyjnej. KE planuje przeznaczyć więcej pieniędzy na sieci elektroenergetyczne, w tym na przyłączenie nowych morskich farm wiatrowych. Jednocześnie postuluje udostępnić fundusze na projekty infrastrukturalne w zakresie dostaw wodoru i handlu nim, które obejmowałyby również aktywa przekształcone z gazu. Może to otworzyć drzwi dla projektów modernizacji istniejącej infrastruktury gazowej, takiej jak rurociągi, magazyny i terminale importowe LNG. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, koncerny naftowe i inni inwestorzy rozpoczęli w ostatnich miesiącach lawinę projektów wodorowych, aby skorzystać przy okazji ponownego zainteresowania paliwem. 

Wniosek pojawia się rok po tym, jak Europejski Bank Inwestycyjny podjął decyzję o wstrzymaniu finansowania większości projektów dotyczących paliw kopalnych od początku 2022 roku. Europa nie ma już problemów z bezpieczeństwem dostaw gazu, a tym samym projekty gazowe nie zostały uznane za tak strategiczne jak w przeszłości. Ponadto, biorąc pod uwagę szacunki, że przyszłe zapotrzebowanie na gaz ziemny znacznie spadnie, zgodnie z założeniami Zielonego Ładu, infrastruktura gazu ziemnego nie potrzebuje już wsparcia w ramach polityki TEN-E. Zgodnie z rozporządzeniem priorytetowe projekty energetyczne są zestawiane na liście PCI, co oznacza, że  zostaną zakwalifikowane do miliardowych funduszy UE. Zmieniona TEN-E odzwierciedla również zwiększoną rolę gazów ze źródeł odnawialnych i gazów niskoemisyjnych poprzez utworzenie nowej kategorii infrastruktury dla inteligentnych sieci gazowych, co zdaniem Komisji będzie wspierać inwestycje w dystrybucję i przesył w celu integracji gazów zielonych, takich jak biogaz i biometan, a także wodór.