Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie stycznia przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 157 – 160 GWh, GCP (DE-PL) 4 –46 GWh, GCP [UA-PL] 112 – 145 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 26,5 GWh, przez punkt GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.

W analizowanym okresie na platformie GSA nie odnotowano aukcji.

Według danych URE, w Q3 2020 odnotowano wzrost o 3,4% ilości gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Prezes Gaz Systemu zapowiada, iż spółka do 2025 roku planuje wybudować ponad 2000 km gazociągów (w tym znaczna ich część rozłoży się na: Korytarz Płn.-Płd., połączenie. z Litwą i Słowacją, Baltic Pipe).

Z początkiem miesiąca został przekazany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie warunków technicznych jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących i palnych. 

Gaz System podpisał z ILF Consulting Engineers Polska umowę na wykonie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla gazociągu Gustorzyn–Wicko (214 km). Inwestycja jest związana z realizacją FSRU, planowanego w Zatoce Gdańskiej. Gazociąg umożliwi rozprowadzenie gazu z Gdańska. Oddanie inwestycji do użytkowania jest planowane na 2026-2027 rok.

Wydano decyzję lokalizacyjną dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Grodzisk-Kościan (24 km). Gazociąg jest inwestycją towarzyszącą budowie terminalu LNG w Świnoujściu.

Decyzją Prezesa URE z 5 stycznia 2021 r. została zatwierdzona IRiESP (wersja 28).