Rynek detaliczny gazu

MkiŚ zaprzecza prognozom nagłego wzrostu cen gazu w 2024 r. PGNiG opublikowało wyniki finansowe za Q4 i cały 2020 r. Polski UOKiK rozpatrzy wniosek PKN Orlen o przejęcie PGNiG. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska demontuje medialne prognozy skokowego wzrostu cen gazu ziemnego w 2024 r. – kiedy to ma nastąpić uwolnienie cen dla odbiorców indywidualnych. Spekulacje dot. nagłego wzrostu cen mają wynikać z zerojedynkowej aplikacji trendów i specyfiki rynków zachodnich, bez uwzględnienia uwarunkowań rynku polskiego. Ministerstwo przypomina, że zmianie źródeł energii powinna towarzyszyć termomodernizacja. 

PGNiG Upstream Norway podpisało umowę wykupu wszystkich aktywów społki INEOS E&P Norge AS. Aktywa stanowią udział w 22 koncesjach oraz terminalu gazowym Nyhamna na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Chodzi o aktywa w 3 złożach: Ormen Lange – drugim największym złożu w Norwegii (14% udziału), Marulk (30%) i Alve (15%), oraz 8% udziałów w TLNG Nyhamna. Dzięki akwizycji wolumen produkcji gazu ziemnego w Norwegii przez całą GK PGNiG wzrośnie o 1,5 mld m3 gazu. W 2027 r. produkcja na norweskim Szelfie ma wzrosnąć do 4 mld m3. Cena sprzedaży wynosi 2,4 mld PLN (620 mln USD) i zostanie pomniejszona o przychód wygenerowany przez zagraniczną spółkę do czasu całkowitego objęcia przez PGNiG UN wykupowanych aktywów. W br. PGNiG UN planuje zwiększyć zeszłoroczny poziom produkcji gazu z 0,5 mld m3 do 0,9 mld m3 (bez uwzględnienia udziału produkcji z aktywów INEOS-a).

PGNiG wraz z współudziałowcami złoża Duva(70% akcji)  zakończyli instalację głowic eksploatacyjnych służących do redukcję kosztów i emisji CO2 na koncesji. Złoże Duva znajduje się na Morzu Norweskim. Produkcja ropy i gazu ziemnego ze złoża ma ruszyć na jesieni br. Początkowo wydobycie wyniesie 30 tys. boe/dzień. Wg. Wittemann E&P Consulting w 2020 r. jedną z najaktywniejszych podmiotów na norweskim Szelfie było właśnie GK PGNiG. 

GK PGNiG ogłosiło wyniki finansowe za Q4 i 2020 r. W całym 2020 r. EBITDA i EBIT wzrosły do 13 mld PLN (wzrost o 50%) i 9,6 mld PLN (wzrost o 80%). Przychody ze sprzedaży gazu sięgnęły 39 mld PLN, a zysk netto spółki wzrósł o 430% i wyniósł 7,3 mld PLN. Wolumen sprzedanego gazu wzrósł względem 2019 r. o 3% do poziomu 31,6 mld m3 gazu. Ubiegłoroczne krajowe wydobycie gazu 3,8 mld m3 gazu (przy zużyciu ok. 20 mld m3). W ur. PGNiG odkryło pięć nowych złóż gazu, co przekłada się na wzrost rocznej produkcji o ok. 80 mln m3. W wyniku badań sejsmicznych zmieniono prognozy zasobów na złożach Przemyśl (wzrost o 3,3 mld m3 gazu) i Mirocin (wzrost o 1 mld m3 gazu). 

Mimo braku aktualizacji strategii na lata 2017 – 2021, PGNiG już teraz zapowiedziało, że w br. przeznaczy na inwestycje bez akwizycji ok. 7 mld PLN (o 0,3 mld PLN więcej niż w 2020 r.). Najwięcej inwestycji będzie w segmentach: poszukiwań i wydobycia, dystrybucji i wytwarzania. Spółka nie wyklucza, że zaktualizowana strategia pojawi się w ciągu kilkunastu miesięcy, już po powstaniu koncernu multienergetycznego. Część kapitału zostanie przeznaczona na biogaz. Do 2030 r. w budowę biogazowni o mocy 900 MW spółka zamierza przeznaczyć 4 mld PLN. 

Warsaw Enterprise Institute opublikowało raport dot. fuzji Orlenu z Lotosem i PGNiG. Zdaniem instytutu, powstanie dużego multienergetycznego koncernu pozwoli na bardziej efektywne przeprowadzenie transformacji energetycznej kraju. Większy podmiot będzie w stanie rywalizować, a nawet przewyższać niektóre duże europejskie podmioty. Fuzja pozwoli na uniknięcie rozdrobnienia i walki o te same fundusze, oraz umożliwi wspólną realizację projektów i zakupów. Inną korzyścią fuzji ma być szybszy i tańszy rozwój nowych technologii, na co pozwoli większy kapitał inwestycyjny. Natomiast sam wniosek PKN Orlen o przejęcie PGNiG, decyzją KE zostanie rozpatrzona na szczeblu krajowym przez polski UOKiK m.in. ze względu „że planowana koncentracja nie wywrze istotnych skutków dla konkurencji poza Polską”.

Z powodu epidemii, z końcem marca PGNiG OD zamknęło wszystkie stacjonarne biura obsługi klienta. 

PGNiG Ventures będące częścią GK PGNiG wykupiło akcje producenta systemów cyberbezpieczeństwa dla przemysłu. Wartość wykupionych akcji wyniosła 4 mln PLN. W br. spółka planuje pozyskanie kolejnego mniejszościowego pakietu akcji po cenie do 4 mln PLN.

W połowie marca PSG otrzymało już 12. w tym roku koncesję na stację regazyfikacji LNG. Ponad połowa z nich znajduje się w północno-wschodniej Polsce. W sumie, w całym kraju, spółka posiada już 64 stacje regazyfikacyjne.

Gaz System w najnowszym Krajowym Dziesięcioletnim Planie Rozwoju zakłada możliwość wzrostu zapotrzebowania na paliwo gazowe, w skali roku od 60% do nawet 100%, co ma wynikać z wahań podczas okresów szczytowych. Największe zapotrzebowanie na gaz zostanie odnotowane w sektorze elektroenergetycznym.

Nowoutworzona Veolia Energy Contracting Poland planuje w br. skupić się na rozwoju usług sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych (wg. szacunków będzie to ok. 4 TWh). Szacunkowe roczne przychody spółki mają sięgnąć do 1,2 mld PLN.