Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W analizowanym okresie na platformie GSA nie odbyły się żadne aukcje. 

W drugiej połowie sierpnia przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 106 – 172 GWh, GCP (DE-PL) 0,2 – 38 GWh, GCP [UA-PL] 122- 138 GWh, Wysokoje [BY-PL] 20-135 GWh oraz Cieszyn (CZ-PL) 0 – 26 GWh. Na punkcie GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.

14 października br. GAZ SYSTEM podpisał porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Dokument powstał z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Porozumienie definiuje Polską Strategię Wodorową do 2030 r. z perspektywą rozwoju do 2040 r. Podmioty, które podpisały porozumienie deklarują działanie na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce i rozwijanie technologii związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i wykorzystaniem wodoru.

Pierwsze z trzech laboratoriów GAZ SYSTEM uzyskało świadectwo uznania Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie wykonywania specjalistycznych badań. Mowa o Laboratorium Badań Materiałowych w Podgórskiej Woli odpowiedzialnej za materiały metalowe. Pozytywna ocena UDT pozwoliła na rozszerzenie usług oraz wykonywanie większej ilości badań.

Prezes URE wyraził zgodę GAZ SYSTEM-owi na obrót gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania. Zgoda została wydana na okres jednego roku wraz z uwzględnieniem funkcjonowania rynku. 

ACER gromadzi opinie o zmianie metodyki ustalania cen energii bilansującej i transgranicznych zdolności przesyłowych wykorzystywanych do wymiany energii bilansującej lub obsługi procesu kompensowania niezbilansowania w UE. 27 października br. Agencja przeprowadzi w tym zakresie publiczne webinarium.