Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na SPOT o 17,49 EUR/MWh. BP zgłasza zainteresowanie dostawami gazu od Rosnieftu. Amerykańskie sankcje powodem wzrostu cen gazu w Europie. Projekty energetyczne oparte na węglu i ropie mogą spotkać się z problemami pozyskiwania inwestycji.

W II połowie listopada br. ceny spot na THE mieściły się w granicach: 79,68 – 94,05 EUR/MWh (62,48 – 77,93 EUR/MWh). Najniższą cenę na THE odnotowano 16 listopada. Najwyższą cenę na THE odnotowano 25 listopada. Średnia cena dla Niemiec w II połowie listopada br. wyniosła 89,42 EUR/MWh, w I poł. listopada było to 71,93 EUR/MWh.

W związku z planowanym otwarciem terminala LNG w Stade w północnych Niemczech spółka Hanseatic Energy Hub przygotowuje się do rozpoczęcia wiążącej fazy procesu rezerwacji mocy przepustowych jednostki. Stade jest obecnie największym projektem tego typu, który jest realizowany w regionie. Jego roczna moc regazyfikacyjna wynosi 12 mld m3 LNG.

Dyrektor handlowy firmy informuje, że przed rozpoczęciem fazy wiążącej spółka musi jeszcze uzyskać od niemieckiego regulatora akceptację zasad alokacji. 17 listopada br. dyrektor zarządzający BlockRock Inc. zapowiedział, że w niedalekiej przyszłości projekty energetyczne oparte na ropie naftowej i węglu będą miały trudności z pozyskaniem finansowania. W zdecydowanie lepszej sytuacji znajdują się projekty elektrowni opalane gazem, które zdaniem dyrektora znajdą inwestorów.

17 listopada br. BP zgłosiło zainteresowanie zakupem 10 mld m3 gazu ziemnego od Rosnieftu. Aktualnie rosyjski koncern dąży do zrealizowania umowy z Gazpromem, która umożliwiłaby mu dostęp do gazociągu Nord Stream 2. Gdyby doszło do zrealizo-
wania kontraktu, Nord Stream 2 spełniłby jeden z warunków prawa unij-
nego, który przeszkadza w certyfikacji projektu 23 listopada br. w związku z sankcja-
mi nałożonymi przez USA na rosyjski gazociąg Nord Stream 2odnotowano
znaczący wzrost cen gazu w Europie. Holenderskie kontrakty na gaz na
TTF wzrosły o 8,7% osiągają poziom 91,34 EUR/MWh. Ponadto niemiecki
Bundesnetzagentur wstrzymał certyfikację spółki Nord Stream 2 AG.

Powodem jest to, że spółka jest zarejestrowana w Szwajcarii, a operator
powinien działać według prawa niemieckiego. Freeport LNG i Talos Energy rozpo-
częli współpracę w zakresie budowy instalacji do wychwytywania i maga-
zynowania dwutlenku węgla wzdłuż Zatoki Perskiej. Będzie to jeden z pierwszych przypadków zastosowania tej technologii, co może postawić
Freeport w pozycji światowego przodownika w tej dziedzinie. Z oświad-
czenia wydanego przez firmy wynika, że pierwsze zatłoczenie CO2 może na-
stąpić pod koniec 2024 r.

18 listopada br. na rynku gazowym w USA doszło do wzrostu o 2% cen kontraktów terminowych na gaz ziemny. Powodem jest ogromny wzrost eksportu skraplanego gazu
ziemnego w tym regionie. Z opublikowanego raportu federalnego wynika, że w połowie listopada br. doszło do znaczącego wzrostu zapasów gazu w USA, które wynoszą aktualnie 3,65 bln tcf. Lider większości amerykańskiej izby nie zgadza się z liderem senackiej większości, który wzywa do sięgnięcia po strategiczną rezerwę ropy
naftowej w celu obniżenia cen gazu. Zdaniem lidera większości amery-
kańskiej, rezerwy należy wykorzystać jedynie w przypadku nagłego załama-
nia dostaw.

17 listopada br. prezydent USA zawiadomił o podejrzeniu antykonsumenc-
kiego zachowania firm gazowych i naftowych, które utrzymują ceny
paliw na wysokim poziomie. W związ ku z tym prezydent zwrócił się do Fe-
deralnej Komisji Handlu o podwójne dochodzenie w tej sprawie. Biały
dom stale naciska na obniżenie cen paliw, jednak jest to utrudnione przez
wzrost popytu konsumenckiego przy jednocześnie niskim poziomie poda-
ży.