Ceny gazu

Ceny  gazu

Wzrost średniego poziomu ceny gazu o 1,62 EUR/MWh. Niepewna przyszłość cen.

W II połowie października ceny gazu spot dla opisywanych rynków wahały się w przedziale: 12,92 17,68 EUR/MWh (patrz tabela obok), a dla cen referencyjnych gazu 13,28 – 17,73 EUR/MWh (patrz wykres poniżej). Średnia cena gazu na rynku spot, w porównaniu do poprzedniego, wzrosła do poziomu 14,86 EUR/MWh. Różnica między średnią ceną gazu spot w Niemczech (14,58 EUR/MWh) i TGE (16,66 EUR/MWh) wzrosła do 2,08 EUR/MWh.

W minionym okresie odnotowaliśmy w Europie najwyższe ceny gazu od lutego 2020 r. Przyczyniły się do tego nieoczeki-wane przerwy w dostawach z Norwegii, prognozy wskazujące na temperatury niż-sze od średnich wieloletnich oraz presja rosnących cen w Azji, gdzie premia dla dostaw LNG ze Stanów Zjednoczo-nych była wyższa niż dostaw do Europy. W kolejnych dniach na sytu-ację na wszystkich rynkach ponownie wywarł wpływ Covid-19. Prawie każdy indeks doświadczył ruchu spowolnienia. S&P 500 i DAX straciły ok. 6%, podobną dynamikę zaobserwowano na rynku brytyjskim (spadek o 5%). Wrze-śniowy, niemiecki indeks klimatu bizneso-wego Ifo, również rozczarował analityków (92,7 vs 93 prognozowane m./m.). Dane z Hiszpanii, także potwierdzają tendencję spadko-wą rynku. Rynek ropy naftowej podążał za nastro-jami makroekonomicznymi i doświadczył ponownego wpływu lockdownu we Fran-cji i Niemczech. Podobnie zareagował rynek gazu. Nowe prognozy wskazały na cieplejszą aurę w listopadzie i dodatko-we dostawy LNG do europejskich por-tów. Z drugiej strony, spadki mogą zostać powstrzymane przez relatywnie niską wietrzność i widmo ponownego prze-stoju francuskich elektrowni atomowych. W tym przypadku powinniśmy się raczej spodziewać konsolidacji w okolicach 14 EUR/MWh w odniesieniu do ceny Month Ahead.