Rynek detaliczny gazu

Polska postuluje utworzenie unijnego funduszy solidarności energetycznej. Koordynacja projektów w ramach powstającego polskiego koncernu multienergetycznego. Szacunkowe wyniki finansowe PGNiG za Q3 br.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło prace nad projektem ustawy o warunkach funkcjonowania systemu elektroenergetycznego określającym zasady występowania z wnioskiem przez wojewodę o wydanie decyzji zezwalającej na obniżenie ilości zapasów lub nakazujących producentom lub handlowcom sprzedaż określonej ilości zapasów.

Trwają prace nad projektem zmiany ustawy o efektywności energetycznej, która wprowadzi m.in. wymogi odpowiednich kwalifikacji dla osób mogących sporządzać audyty. Nowelizacja nie porusza jednak problemu definicji oszczędności energii (co powoduje problemy przy wykazywaniu poprawy sprawności przy projektach kogeneracji) oraz sposobach działania projektów dofinansowań.

Podczas forum UE Polska poruszyła inicjatywę utworzenia specjalnego funduszu solidarności energetycznej. Projekt miałby chronić gospodarstwa domowe biedniejszych państw przed wzrostami cen energii elektrycznej, spowodowanymi transformacją energetyczną.

Komisarz UE ds. energii wzywa państwa członkowskie do zaprzestania finansowania projektów paliw kopalnych jako stojącego w oczywistej sprzeczności z realizowaną ideą neutralności klimatycznej UE.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla rolę energetyki jądrowej i energii wietrznej w transformacji energetycznej kraju. Ministerstwo podkreśla również znaczenie i rolę energetyki rozproszonej i obywatelskiej. Planowany udział OZE w miksie energetycznym kraju w 2030 r. i 2040 r. to odpowiednio 32% i 40%. Gaz ziemny ma stanowić filar bezpieczeństwa odpowiedzialny za stabilne dostawy i „ogromne inwestycje w rozwój sieci”. Stabilność bezpieczeństwa energetycznego kraju zapewni, oczywiście także elektrownia atomowa. Do 2040 r. rząd planuje wycofanie 16 GW mocy w węglu. Ministerstwo stanowczo podkreśla, że transformacja energetyczna musi poszerzyć udział OZE w innych dziedzinach gospodarki jak ciepłownictwo, czy transport.

Ruszyła druga edycja programu „Czyste powietrze”. Gminy przyjęły dodatkowe obowiązki przy składaniu wniosków. Fundusz projektu do 2029 r. wynosi 103 mld PLN. Rząd planuje pozyskać na ten cel 8 mld EUR dofinansowania z funduszy UE. Jednak z dofinansowania mogą zostać wyłączone piece gazowe.

26 października Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przyjęła jednomyślnie nowy projekt Kodeksu Spółek Handlowych.

PGNiG opublikowało szacunkowe wyniki za Q3 br. EBITDA wzrosła względem ubiegłego roku o ponad 0,5 mld PLN do 1,3 mld PLN. Skonsolidowane przychody spadły o 0,6 mld PLN do 6,4 mld PLN. Skonsolidowany wynik netto wzrósł o ponad 100 mln PLN do ok. 120 mln PLN. Największy wzrost EBITDA odnotowano w segmencie obrotu i magazynowania – wzrost o 0,8 mld PLN do 0,6 mld PLN na plusie, z kolei EBITDA dla segmentu poszukiwania i wydobycia spadła naj-bardziej – o 0,2 mld PLN do 0,5 mld PLN. EBITDA dla pozostałych segmentów: wytwarzania i dystrybucji uległa jedynie nieznacznym zmianom i wyniosła odpo-wiednio: 40 mln PLN i 400 mln PLN. Za wyniki odpowiadają głównie: spadki cen gazu ziemnego, wyrok TSUE w sporze z Gazpromem, oraz podwyżki taryf w br. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane 19 listopada br.

Konsorcjum PGNiG, PER Inwestycje FIZ, IFM Investors i PGE złożyło Fortum Holding niewiążącą ofertę wykupu aktywów ciepłowniczych i chłodniczych spółki w Litwie, Łotwie, Estonii i Polsce. W ubiegłym roku sprzedaż ciepła i energii z tych aktywów wyniosła 5,1 TWh i 1,3 TWh.

30 października, po rezygnacji Jerzego Kwiecińskiego z funkcji prezesa Zarządu spółki PGNIG z powodów osobistych, ogłoszono konkurs uzupełniający na to stanowisko. Tymczasowe funkcje prezesa powierzono wiceprezesowi zarządu Jarosławowi Wróblowi.

PGNiG zawarło porozumienie z firmą technologiczną Lerta ws. stworzenia specjalnej platformy odpowiedzialnej za monitoring i systemowe zarządzania energią w budynkach PGNiG-u w Warszawie.

Energa wstrzymuje się z inwestycjami w duże projekty do czasu opublikowania nowej strategii podmiotu tworzącego koncern multienergetyczny w Polsce – Orlenu. Poczynania spółki wskazują, że inwestycje zostaną dostosowane do strategii całego koncernu i obejmą współrealizacje inwestycji pomiędzy poszczególnymi spółkami zależnymi. Przykładowo projekt w Elblągu (120 MW) został zawieszony, ze względu na prowadzone przez Orlen analizy opłacalności inwestycji w gaz. Projekt w Gdańsku CCGT (456 MW) może być współrealizowany wraz z Lotosem. Projekt w Ostrołęce (1000 MW) będzie współrealizowany z spółką-matką – Orlenem i Eneą.

Shell otworzyło na Wrocławskich Bielanach pierwszą w Polsce, własną, komercyjną stację tankowania LNG dla samochodów ciężarowych. Moc magazynowa paliwa stacji wynosi 32 tony, co pozwala na obsługę do 150 samochodów ciężarowych dziennie. Planowo spółka planuje budowę jeszcze siedmiu takich stacji.

Stale wzrasta liczba autobusów miejskich z napędem ekologicznym. W 2020 r. z wszystkich autobusów zarejestrowanych w Polsce (460) aż ½ ma napęd przyjazny środowisku, 1/4 jest napędzanych gazem ziemnym.

PSG planuje wybudować do końca roku kolejne 18 – 20 stacji regazyfikacyjnych w Polsce.