Rynek detaliczny gazu

Rynek detaliczny gazu 

UE ograniczy finansowanie projektów gazowych. Ponad 300 mld PLN na transformację energetyczną Polski. Podpisano umowę na budowę elektrowni gazowej w Ostrołęce. PGNiG OD z niższą taryfą. Słabe wyniki aukcji na premię kogeneracyjną.

MAP przewiduje, że w ramach krajowych i unijnych funduszy na transformację energetyczną kraju zostanie przeznaczone odpowiednio do 60 mld PLN i do 250 mld PLN. W ciągu najbliższych lat kapitał możliwych dofinansowań będzie nawet trzykrotnie większy niż w latach poprzednich. 

Na początku 2021 r. pojawi się opracowywana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Strategia wodorowa dla Polski. Obecnie prowadzone są prace w ramach uzgodnień pomiędzy poszczególnymi resortami. Europejski Sojusz na rzecz Czystego Wodoru przewiduje dofinansowania do 430 mld EUR do 2030 r.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii podpisał porozumienie o IPCEI (z ang. Important Projects of Common European Interest) w sektorze zielonego wodoru. Porozumienie zostało również podpisane przez inne 21 państw europejskich.

ACER zrewidowało kryteria analizy spójności corocznych badań spójności krajowych planów sieci przesyłowych gazu z planem europejskim. ACER podkreśla kwestię uwzględnienia w strategiach krajowych przesyłu energii. Z analiz wynika, że niecałe 90% analiz szczegółowo precyzuje gaz ziemny. Z tych 90% aż 75% nie zawiera strategii wodorowej. Jedynie 4 państwa (15%) posiadają plany obejmujące wodór. Obecnie tylko dwa państwa posiadają plany dotyczące inwestycji międzysektorowych (gazu, elektryczności, ropy, ciepła itd.) – Hiszpania i Dania. Większość krajowych regulatorów koncentruje się na gazach ekologicznych i niskoemisyjnych dążąc w kierunku zintegrowanego planowania z energią elektryczną. Ogólny poziom spójności planów krajowych z unijnym wynosi 63%.

Termin obrad nad projektem ustawy o zniesieniu obliga giełdowego został ustanowiony na Q2 2021 r. Projekt ustawy przewiduje zwiększenie sankcji karnych za praktyki manipulacyjne na rynku.

PKN Orlen, Energa i PGNiG wspólnie wybudują elektrownię gazową w Ostrołęce. W tym celu spółki utworzą spółkę zależną, w której PGNiG obejmie 49% udziałów. Udziałowcy zamierzają zakończyć formalności związane z rejestracją nowej spółki do połowy 2021 r. Równocześnie Orlen i PGNiG podpisały aneks do umowy wydłużający dostawy gazu ziemnego do Elektrowni do 2027 r., z możliwością przedłużenia umowy na rok. 

Polski Komitet Energii Elektrycznej negatywnie ocenia przepisy rozporządzenia o tzw. taksonomii. Krytykowany w szczególności jest zapis o limicie emisyjności na poziomie 100 g CO2/kWh przy produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu z paliw gazowych i płynnych, który wyklucza możliwość uznania tych projektów za zrównoważone. 

Prezes URE zatwierdził taryfę PGNiG OD dla gospodarstw domowych na 2021 r. Cena gazu spadnie w przyszłym roku o 4,5%. Spadek ceny, w zależności od grupy wyniesie od 0,39 PLN/miesiąc do 7,37 PLN/miesiąc. 

Prezes URE ogłosił wyniki drugiej aukcji na premię kogeneracyjną. Premią kogeneracyjną objęto zaledwie 2,4 TWh z 14,3 TWh możliwych. Łączna wartość wypłaconej premii wyniesie 0,13 mln PLN, z 2,7 mln PLN możliwych. Wsparcie uzyskały jednostki o łącznej mocy 21 MW. URE wskazuje na znaczne zmiany minimalnych i maksymalnych wartości premii zarówno zadeklarowanych we wnioskach jak i tych przyznanych w porównaniu do 2019 r.

6 grudnia PGNiG OD ogłosiło konkurs na nowego członka zarządu i wiceprezesa spółki.

Veolia Południe dokonała przyłączenia do sieci ciepłowniczej Miasteczka Śląskiego kolejną grupy odbiorców. Dzięki przyłączeniom budynków o zasilaniu indywidualnym spółka redukuje tzw. niską emisję.

PGE Energia Ciepła uzyskała pozwolenie na budowę turbiny gazowej z kotłem odzyskowym parowo-wodnym oraz kotłów rezerwowo-szczytowych w elektrociepłowni w Bydgoszczy. Budowa ruszy w Q2/Q3 2021 r. Urządzenia zostaną oddane do użytku najpóźniej na początku 2023 r.

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach sprzedało dla włoskiej Cromodora Wheels 10 ha gruntów pod Kielcami. Włoska firma wybuduje na tym terenie fabrykę felg, która rozpocznie prace w 2022 r.

ACER zaadaptowało decyzję o stosowaniu metodologii dochodu z ograniczeń przy łączeniu rynków dnia następnego. Dochód z ograniczeń stanowi przychód, który operatorzy systemów przesyłowych gromadzą przy alokacji międzysystemowych zdolności przesyłowych.