Rynek detaliczny gazu

Nowelizacja ustawy OZE i prawa energetycznego. Przekształcenia w PGNiG.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt nowelizacji ustawy OZE. Projekt zakłada wprowadza definicję biometanu oraz określa zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu. W przygotowaniu regulacji wzięto pod uwagę zobowiązania Polski do zwiększania udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto.

Polski rząd opublikował nowy wykaz prac legislacyjnych, który zawiera projekt noweli prawa energetycznego. Projekt przewiduje rozszerzenie grona konsumentów kwalifikowanych jako wrażliwi odbiorcy energii elektrycznej, zmienione zostaną kryteria przyznawania dodatku energetycznego oraz wprowadzony zostanie zakaz przerwania dostaw prądu dla tej grupy konsumentów. Za przygotowanie projektu odpowiedzialny jest resort klimatu i środowiska. 

20 października br. PGNiG, wraz z spółką zależną PGNiG Supply & Trading, przedstawiło Federalnemu Ministerstwu Gospodarki i Energii RFN swoje stanowisko w sprawie certyfikacji operatora gazociągu Nord Stream 2. PGNiG uważa, że certyfikacja spółki Nord Stream 2 AG może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii w UE. Wbrew zapewnieniom Rosji, Nord Stream 2 nie jest sposobem na dostarczenie większej ilości gazu do Europy, a jej prawdziwym celem jest ominięcie dotychczasowych tras dostaw gazu ze wschodu, w szczególności przechodzących przez Ukrainę.

PGNiG dołączyło do porozumienia sektorowego, którego celem jest rozwój gospodarki wodorowej w Polsce. Porozumienie, koordynowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, stanowi przejaw realizacji strategii wodorowej kraju do 2030 r.

Reorganizacja PGNiG potrwa do połowy 2022 r. Operacja została podzielona na trzy etapy, w którym jako pierwszy krok zaplanowano utworzenie spółki celowej, która przejmie koncesje oraz aktywa operacyjne PGNiG. Kolejnym etapem jest przyłączenie spółek segmentowych pod zarząd nowej spółki. Ostatecznym etapem procesu będzie utworzenie z PGNiG S.A. centralnego podmiotu podejmującego funkcje planistyczne, organizacyjne i nadzorcze.

22 października br. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Europejskich Giełd Energii Europex, podczas którego wybrano członków zarządu na kolejną kadencję. Po raz kolejny w składzie zarządu znalazł się Prezes zarządu TGE S.A., Piotr Zawistowski. Po raz trzeci prezesem zarządu będzie prezes i dyrektor operacyjny ICE Endex, Pieter Schuurs. Okres kadencji obejmuje lata 2022-2023. Podczas Walnego Zgromadzenia omówiono również kwestie rosnących cen energii i zdecydowano się na implementację rozwiązań zaproponowanych prze KE, które mają wspomóc konsumentów znajdujących się w ciężkiej sytuacji. 

Prezes URE rozpoczął wprowadzanie zmian w działalności koncesji w obszarze paliw ciekłych oraz zmian wpisów do rejestru podmiotów przywożących. Jest to kolejny etap procesu dostosowywania koncesji do aktualnych przepisów. Zmiany dotyczą firm, które w przeciągu dwóch lat nie miały zmienianych koncesji. Według szacunku proces ten dotyczy ok. 4,5 tys. przedsiębiorców, którzy w najbliższym czasie otrzymają oficjalne powiadomienie o rozpoczęciu postępowań administracyjnych. 

Prezes URE ogłosił, kolejne w tym roku, aukcje na sprzedaż energii z OZE. Pierwsze dwie aukcje zostaną dedykowane hybrydowym instalacjom OZE i będą miały miejsce 2 i 3 grudnia br. Kolejne dwie aukcje dotyczyć będą instalacji wiatrowych oraz technologii PV i odbędą się w dniach 7 i 9 grudnia br. W ostatniej aukcji, odbywającej się 10 grudnia br., wezmą udział źródła wodne oraz geotermalne. 

Wg. analizy opublikowanej przez Polski Instytut Ekonomiczny, najwięcej, bo aż 73% zdolnych do wydobycia złóż gazu ziemnego w Polsce znajduje się na Niżu Polski. Drugim największym skupiskiem złóż gazu zdolnych do wydobycia jest przedgórze Karpat, gdzie znajduje się 22% polskich złóż. Ponadto, w analizie zaznaczono, że mimo iż większość importu gazu do Polski pochodzi z kierunku wschodniego, w XXI w. import ten zmalał o 25% i wynosi aktualnie 55% całego importu gazu do Polski.

Od 1 lipca br. cena gazu ziemnego w Polsce wzrosła o 24%, co odbiło się na działalności polskich przedsiębiorstw. Sektory, które szczególnie boleśnie odczuwają skutki wysokich cen gazu to przemysł i energetyka. 

Eneia planuje zastąpienie bloków węglowych w elektrowni Kozienice na źródła gazowe. Bloki węglowe klasy 200 MW zostaną zastąpione blokami gazowymi o mocy ok. 2,2 GW. 

Grupa Azoty zdecydowała się na ograniczeniu eksportu nawozów na rynki zagraniczne i przekierowanie dostaw na polski rynek. Decyzja jest spowodowana wysokim popytem na nawozy w Polsce. 

26 października br. Anna Moskwa została powołana na stanowisko ministra klimatu i środowiska. 

Prezes URE zatwierdził zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa. Zmiany wchodzące w życie 1 listopada br. dotyczą sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Zmienią się również zasady wprowadzania gazu LNG do sieci dystrybucyjnej operatora, zasady dotyczące przyłączania do sieci dystrybucyjnej oraz zasady wstrzymania dostarczania paliwa gazowego.